SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązani są do wydrukowania z internetowej strony szkoły karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenia o zatrudnieniu. Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, który jest niezbędny w procesie rekrutacji i musi być wypisany tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września do wychowawców świetlicy. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły (spbielsk@wp.pl). Karty oddane po terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

***

DOKUMENTY