SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku reprezentowana przez Dyrektora, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr: 24 261 50 15, pocztą elektroniczną: spbielsk@wp.pl lub pisemnie pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, ul. Sierpecka 42, 09 – 230 Bielsk.
 2. Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.spbielsk@bielsk.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją ustawowych zadań
  na podstawie :
 • art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) – realizacja obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze na podstawie przepisów:

–  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

–  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela;

–  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

–  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

–  Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych;

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.   w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej    i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

 • art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych
  z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych
  i interesów osoby, której dane dotyczą;
 • art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO – wykonania zawartej z Panią/ Panem umowy;
 • art. 6 ust.1 lit. „ a” RODO – na podstawie wyrażonej Pani/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy:
  00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
***

DOKUMENTY
Archiwa