SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

>>>LISTY<<<

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku w roku szkolnym 2020/2021

>>> LISTA <<<

Lista dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku w roku szkolnym 2020/2021

>>LISTA<<<

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ/REKRUTACJI DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.W.BRONIEWSKIEGO W BIELSKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.)

 

1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci  na podstawie zgłoszenia przez rodziców  (wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej).

2. Miejscowości należące do obwodu Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku: BIELSK, DZIEDZICE, DĘBSK, GILINO, JĄCZEWO, BOLECHOWICE, RUDOWO, SZEWCE,    ŚMIŁOWO,   TŁUBICE, UŁTOWO, ZAKRZEWO, GIŻYNO.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

4. Nabór do klasy I na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w terminach określonych w załącznikach nr 3 i 4 zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Bielsk z 13 styczna 2020 r.

Termin składania Wniosków o przyjęcie dziecka od 09.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
Termin złożenia  Deklaracji oraz Karty ewidencyjnej dziecka do 21.04.2020 r.

5. Wyżej wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (wnioski, deklaracje oraz karty ewidencyjne dziecka).

6. Wniosek o przyjęcie do klasy I podpisują obydwoje z rodziców/opiekunów.

7. Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły , deklaracje oraz karty ewidencyjne dziecka są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.spbielsk.pl .

DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka

Deklaracja

Karta ewidencyjna

***

DOKUMENTY